4 วันเ กิ ดนี้ องค์ปู่พญานาค จะประทานพรให้เงินให้ทอง หมดเคราะห์ก ร ร ม

4 วันเ กิ ดนี้ องค์ปู่พญานาค จะประทานพรให้เงินให้ทอง หมดเคราะห์ก ร ร ม

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันพุธ

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันพุธ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันศุกร์

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันศุกร์มักมีด ว งชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกร ร มดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเ กิ ดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญก ร ร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

ด ว งชะตาคนเ กิ ดเสาร์

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันเสาร์ส่วนใหญ่มักมีด ว งชะตาแข็ง แม้ช่วงใด๑วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง

ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการและได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด ว งแข็งมาก ในจำนวนปีเ กิ ดทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเ กิ ด วันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

ด ว งชะตาคนเ กิ ดวันอาทิตย์

ด ว งชะตาคนเ กิ ด วันอาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมีด ว ง ชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีด ว งส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเ กิ ดวันอาทิตย์  ด ว งชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

ขอขอบคุณ : Chonburipost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *