ให้ทำตามนี้ ทำบุญตักบาตร ให้ถูกวิธี อานิสงน์ เ เ ร ง เเบบที่คาดไม่ถึง

การตักบาตร คือประเพณีอย่ างหนึ่งที่ช าวพุทธปฏิบัติกัน มาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออ กบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่น ต ามห มู ่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออ กมาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ช าวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่ งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

การใส่บาตรเช้านั้นเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่งที่ต่างรู้จักกันดีทำแล้วจะได้บุญส่ ง เสริมให้จิตใจสุขสงบ มีสมาธิในการทำงาน มากขึ้นและยังได้กุศลมากอีก ด้วย รวมถึงการอุทิศส่วนกุศลไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ วันนี้จะบอ กว่าตักบาตรก็ช่วยเเก้ก ร ร มได้เหมือนกัน ทำอย่ างไรมาดูกันเลย

การแก้ ก ร ร ม ทำด้วยตนเอง

1 ทำการออ กไปตักบาตรในตอนเช้า

2 จุดธูป 3 ด อ กกลางแจ้ง ทำการขอขมาก ร ร ม โดยการ ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคำว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ศัต รูห มู ่มาร ห มู ่

พาล ทุกภพช าติ ขอให้อโหสิก ร ร มให้ข า ดจากกัน

3 หลังจากตักบาตรรับพรเสร็จแล้ว ก็ตั้ง นะโม 3 จบแล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมา สัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์

นำส่ งบุ ญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเ รื่ อ ง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น

เกิດสภาวธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพ ทุกช าติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทุกภพ ทุกช าติ วิญญาณศัตรู ห มู ่มาร พาล เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน คนในครอบครัว ทุกภพช าติ ( หากรู้ชื่อ ก็เอ่ยชื่อด้วยเลย )

ขอให้อโหสก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ ค้ำจุนข้าพเจ้า หากมีการทำบุ ญถวายข้าวส า รให้กล่าวคำอ ธิษฐ านว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ย เหมือนเมล็ดข้าวส า ร เม็ดทราย ดิน

เจ้าก ร ร มนายเ ว รต ามเมล็ดข้าวส า ร ต ามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

หากรู้สึกว่าช่วงนี้ด ว งตกให้ทำแบ บนี้ อย่ าลืมแผ่นบุ ญบารมีให้กับตัวเองด้วย โดยอย่ าลืมส ว ดอิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ เช่น หากอายุ 29 ปี ก็ควรจะส ว ดอิติปิโส 30 จบ เป็นต้น

และหากมีเวลาก็ฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วยยิ่งดี ลดการเกิດโทสะ ลดให้ได้ ทำใจให้สงบ นิ่ง พอเราบุญบารมีเเก่กล้าเราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้เยอะ

เหมือนกัน และอย่ าลืมกรวดน้ำลงดินด้วย หากทำได้วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเ ว รจะห า ยไป 100 เท่า 100 วิญญาณเลย สำหรับใครที่อย ากจะทำบุ ญ

เเก้ก ร ร มนั้นก็เพียง ส ว ดมนต์ ตักบาตร ทำบุ ญไปต ามกำลังของตัวเอง เพียงเท่านี้ก็ได้บุ ญแล้ว และอย่ าลืมอุทิศผลบุญเเก้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร เหล่า เทวดา และตัวเองด้วยนะ และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความดีงามยังไงชีวิตก็จะเจอแต่เ รื่ อ งดี มีความสุขมากขึ้นแน่นอน

ขอขอบคุณ สบายใจจัง , th.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *