คาถาแก้โ ร ค ภัย โรคเวร โรคกรรม ตั้งนะโม 3 จบ

เมื่อตั้งจิตแล้ว ทำดีแล้ว ก็ช่วยกันส่งต่อไปให้เพื่อนมนุษย์ได้พ้นวิบากกssม

คาถาแก้โ ร คภัย โ ร คเวรโ ร คกssม

ตั้งนะโม 3 จบ นึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องตามนี้…

…นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก

ย าวะเทวะ อะยังกาโย

ย าปะนายะ เวทนานุปัสสี ทุกรัสสะ

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต

อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ

สัพพะเทวะตา สัพพะโ ร คาพย าธิ

อันตะราโย วินาศสันติ

ดินน้ำลมไฟ สักกะว่าเป็นธาตุ

ขอเพียงเพื่อ ให้กายนี้

ยังอัตภาพ เวทนาทั้งหลาย ทุกข์ต่าง

สิ่ งนี้ ขอบิณฑบาตร

แล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โ ร คภัยไข้เจ็ບ

อันตรายต่าง จงหายมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด.

แก้โ ร คภัยไข้เจ็ບ รั กษ าคนป่ ว ย แก้โ ร คเวรโ ร คกssม ป้องกันอันตราย

ต่าง ชงัดดีนักแล ถวายเป็น พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เทวะบูชา สาธุ

อีก 1 คาถาครับ

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปิริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไป (พระคาถาบทนี้ ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ได้สวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด)

ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโ ร คภัยไข้เจ็ບ ทั้งอายุก็จะยืนย าว ใส้เสกย ากินแก้โ ร คก็ได้ และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโ ร คภัยไข้เจ็ບรบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง เช่น ราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกด้วย

ผลจากการเผยแพร่นี้ ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากssมนายเวรและผู้ที่เผยแพร่เองสาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา – แ ช ร์สด.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *