คาถาบูชาพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผลดี เป็นมงคลต่อชีวิตการเงินร่ำ ร ว ย มั่นคง

คาถาบูชาพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผลดี เป็นมงคลต่อชีวิตการเงินร่ำ ร ว ย มั่นคง

พระพิฆเนศเป็นเทพที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นเทพที่คอยดลบันดาลความสำเร็จให้กับคนที่กราบไหว้บูชา แต่ว่ารู้หรือไม่ว่าคุณบูชาได้ถูกวิธีหรือยัง วันนี้เรามีเคล็ดในการบูชาและไหว้ให้ถูกวิธีมาฝากค่ะ

พระพิฆเนศจัดได้ว่าเป็นเทพชั้นสูง ให้จำไว้โดยง่ายว่าการไหว้ให้ได้ผลดีจะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

การไหว้แบบมีอามิสบูชา หมายถึง การเคารพพระพิฆเนศด้วยของมากมายที่ท่านโปรดปราน เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ขนมโมทกะ-ลาดู
การปฏิบัติบูชา หมายถึง การให้ทานแก่คนย ากจน หรือคนที่ แ ย่กว่า การถวายสังฆทาน การให้อภัยทาน การรั กษ าศีล การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การวิปัสสนาก ร ร มฐาน เพื่อให้มีปัญญาญาณในการหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยแบบที่ 2 องค์พระพิฆเนศจะสรรเสริญมากกว่า เพราะเมื่อเราเคารพด้วยใจบูชาแล้ว แม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์หรือของถวายอะไรมากนักแต่เราปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ องค์พระพิฆเนศจะประทานพรให้เราได้เอง
หลักการประทานพรขององค์พระพิฆเนศคือ หากเรามีคุณงามความดีหรือมีบุญเก่าอยู่แล้ว ท่านก็จะไปเร่งลาภผลเหล่านั้นให้มาส่งผลเร็วขึ้น เช่น หากเราขอเ รื่ อ งงานและเรามีบุญจากความกตัญญูไว้ก่อนแล้ว หากตอนนี้เราอายุ 20 แล้วเราอาจจะไปได้รับผลจากความกตัญญูตอนอายุ 40 ปี แต่ท่านก็จะเร่งลาภเหล่านั้นให้เราได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเร็วขึ้น หลักการก็จะเป็นอ ย่า ง นี้

ขอฝากไว้อีกหน่อย หากนับถือศาสนาพุทธ ให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วค่อยสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ
และควรสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกเสมอ แล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่น ตามมา

คาถาบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

สำหรับ “บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท” (พร้อมคำขอพรภาษาไทย)
โอม พูต า ยะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิ ด แก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศุธิปริย ายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมาหิต า ยะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมุย ายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

ที่มา: sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *