กราบไว้เสด็จพ่อ ร.5 ชีวิตท่านจะสมดั่งใจหวัง

กราบไว้เสด็จพ่อ ร.5 ชีวิตท่านจะสมดั่งใจหวัง

โดยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีนั้นจะเป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จะได้รับการถวายพระราช สมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” โดยมีความหมายว่ามากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยในหลายด้านและสิ่งที่ตัวเด่นที่สุดในก็คือการเลิกทาสด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางรัฐบาลจึงได้มีการประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย

โดยเครื่องเครื่อง สักการะที่ท่านทรงโปรดนั้นมีดังนี้

น้ำมะพร้าวอ่อน / กล้วยน้ำว้า / ทองหยิบ / ทองหยอด / บรั่นดี / ซิการ์ / ข้าวคลุกกะปิ /ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

ดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกโดยให้จุดธูป 16 ดอกและขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ดอกหรือหน้าดอก โดยคาถาบูชานั้นมีดังนี้

พระคาถาบูชาด ว งวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ) “พระสะย ามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ

“พระสะย ามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะย ามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอ ธิษฐ านขอพร แต่ห้ามบนบาน

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสย ามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง” จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเ กิ ดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเ กิ ดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเ กิ ดในเรือนร่ า งข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม “ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเ รื่ อ ง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ขึ้น”

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 สามารถสักการะได้ดังนี้

พระบรมรูปทรงม้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ฝั่งหอประชุม

สถาบันการแพทย์ สย ามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระย า (สถานีรถไฟธนบุรี)

ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร

มหาวิทย าลัยสวนสุนันทา

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

โดยวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติจึงถือเป็นวันแห่งที่เป็นการน้อมรับรำลึก พระองค์ยังไม่มีเ สื่ อ มคลายจึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นั้นเอง

ที่มา : me-idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *